کلیدواژه‌ها = حبوبات
تأثیر پرایمینگ و دما بر خصوصیات سبز‌شدن و استقرار گیاهچه دو ژنوتیپ عدس (Lens culinaris Medik.) با قدرت جوانه‌زنی کم و زیاد

دوره 13، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 24-36

10.22067/ijpr.v13i1.83891

سید جلال آذری؛ مهدی پارسا؛ احمد نظامی؛ رضا توکل افشاری؛ جعفر نباتی


ارزیابی اثر تنوع و یکنواختی علف‌های‌هرز بر عملکرد عدس (Lens culinaris L.)

دوره 12، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 221-234

10.22067/ijpr.v12i1.77217

نگین زرگریان؛ علیرضا باقری؛ ایرج نصرتی؛ فرزاد مندنی


اثر تلقیح با باکتری‌های محرک رشد، مایکوریزا و مقادیر فسفر بر عملکرد و اجزای عملکرد ماش (Vigna radiata L.)

دوره 11، شماره 1، مرداد 1399، صفحه 134-151

10.22067/ijpr.v11i1.73888

فهیمه رضاپوریان قهفرخی؛ سرالله گالشی؛ ابراهیم زینلی؛ بنیامین ترابی


ارزیابی تأثیر پرایمینگ و مدت آن بر خصوصیات جوانه‌زنی دو ژنوتیپ عدس (Lens culinaris Medic.) در شرایط آزمایشگاهی

دوره 11، شماره 1، مرداد 1399، صفحه 176-186

10.22067/ijpr.v11i1.72920

مهدی پارسا؛ احمد نظامی؛ رضا توکل افشاری؛ جعفر نباتی؛ سید جلال آذری


ارزیابی بودجه انرژی شدت‌های مختلف مصرف نهاده در ارقام مختلف لوبیا

دوره 10، شماره 1، مهر 1398، صفحه 126-140

10.22067/ijpr.v10i1.63255

محمدرضا اصغری پور؛ حسن شهقلی؛ عیسی خمری؛ عادل غدیری


برآورد هزینة اقتصادی انتشار گازهای گلخانه‌ای حبوبات در ایران

دوره 7، شماره 2، بهمن 1395، صفحه 59-77

10.22067/ijpr.v7i2.43480

محمد قربانی؛ محسن جمالی پور؛ علیرضا کوچکی؛ ناصر شاهنوشی


اثر پوشش بذر با زئولیت و پرایم با کلات آهن بر عملکرد پروتئین و دانه ارقام ماش (Vigna radiata L.) در شرایط اهواز

دوره 6، شماره 1، آبان 1394، صفحه 32-41

10.22067/ijpr.v1394i1.48990

محمود بهادر؛ علیرضا ابدالی مشهدی؛ سیدعطاءاله سیادت؛ قدرت‏ اله فتحی؛ امین لطفی جلال‏ آبادی


بررسی تنوّع حبوبات در بوم‌نظام‌های زراعی ایران

دوره 6، شماره 2، اردیبهشت 1394، صفحه 19-30

10.22067/ijpr.v1394i2.44408

علیرضا کوچکی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ سمانه نجیب‌نیا؛ بختیار للـه‌گانی؛ حسن پُرسا


شناسایی نماتدهای پارازیت گیاهی جمع‌آوری‌شده از مزارع حبوبات در استان خراسان شمالی

دوره 5، شماره 2، آبان 1393، صفحه 111-118

10.22067/ijpr.v1393i2.47049

سمیرا احمدی؛ عصمت مهدیخانی مقدم؛ ساره بقایی داوری