کلیدواژه‌ها = عملکرد
تعداد مقالات: 22
3. بررسی روابط بین برخی صفات زراعی مرتبط با عملکرد نخود زراعی (Cicer arietinum) تحت تنش بیماری برق‎زدگی

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 171-186

10.22067/ijpr.v12i1.84166

محدثه رحمت پور؛ فاختک طلیعی؛ حسین صبوری؛ معصومه خیرگو


5. ارزیابی مقاومت ارقام لوبیا به کنه تارتن ‌دولکه‌ای Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae) در شرایط مزرعه

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 95-108

10.22067/ijpr.v11i2.76080

علی اصغر کاظمی؛ علیرضا عسکریان زاده؛ آیت اله سعیدی زاده؛ عادل غدیری


7. ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد دانه ژنوتیپ‌های باقلا (Vicia faba L.) با استفاده از روش‌های آماری چندمتغیره

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 74-87

10.22067/ijpr.v11i1.70916

پیمان شریفی؛ حسین آسترکی؛ فاطمه شیخ؛ علی ایزدی دربندی


9. واکنش رشد رویشی و زایشی گوار (Cyamopsis tetragonoloba L.) به کاربرد هیومیک‌اسید در آب آبیاری تحت تأثیر تراکم‌های مختلف کاشت

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 104-118

10.22067/ijpr.v10i2.69397

فرناز احمدی نورالدین وند؛ محمدرضا مرادی تلاوت؛ سید عطاءاله سیادت؛ علی مشتطی


10. تأثیر مقدار بذر و مدیریت علف‌های‌هرز بر رشد، عملکرد و اجزای عملکرد گیاه زراعی ماش (Vigna radiate L.)

دوره 9، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 152-164

10.22067/ijpr.v9i1.58059

عبدالرضا احمدی؛ امیدعلی اکبرپور؛ مژگان بیزانوندی


12. ارزیابی کمک آب زیرزمینی کم‌عمق در تأمین نیاز آبی دو رقم عدس (Lens culinaris L.)

دوره 9، شماره 2، بهار و تابستان 1397، صفحه 191-203

10.22067/ijpr.v9i2.53905

هوشنگ قمرنیا؛ آزاده خلدی رضاپی؛ مختار قبادی


13. دوره بحرانی رقابت علف‌های‌هرز در گیاه زراعی عدس (Lens culinaris Medic) در شرایط ‌آب‌و‌هوایی کرمانشاه

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 10-26

10.22067/ijpr.v7i2.27152

شایسته طاهرآبادی؛ مختار قبادی؛ پژمان اله مرادی


14. ارزیابی زراعی ژنوتیپ‌های نخود (Cicer arietinum L.) متحمل به سرما در شرایط کاشت پاییزه در مشهد

دوره 7، شماره 1، پاییز و زمستان 1395، صفحه 37-53

10.22067/ijpr.v7i1.45118

حسن پُرسا؛ احمد نظامی؛ عبدالرضا باقری؛ سمانه نجیب‌نیا


15. اثر سطوح آبیاری و محلول‌پاشی آهن و روی بر خصوصیات کمی و کیفی لوبیا قرمز (Phaseolous vulgaris L.)

دوره 6، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 54-65

10.22067/ijpr.v1394i1.49008

روح‌الله سعیدی ابواسحقی؛ علیرضا یدوی


18. بررسی و خالص‌سازی توده‌های بومی لوبیاچیتی در استان زنجان

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1392

10.22067/ijpr.v1392i2.41153

مسعود کامل شیخ‌رجه؛ سیدحسین ناظر کاخکی؛ سیده‌‌سودابه شبیری


19. ارزیابی کاشت بقولات به‌عنوان گیاهان جایگزین در نظام زراعی آیش-گندم در استان خراسان شمالی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1392

10.22067/ijpr.v1392i1.33506

احمد نظامی؛ عبدالرضا باقری؛ مرتضی عظیم زاده؛ علی اکبر محمودی؛ علی بزرگمهر


22. بررسی اثر مصرف پتاسیم بر جذب و تخصیص نیتروژن و پروتئین دانه در دو رقم عدس دیم

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1391

10.22067/ijpr.v1391i1.21031

علیرضا محسنی محمدجانلو؛ احمد توبه؛ عبدالقیوم قلی پوری؛ حسین مصطفایی