دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

2. بررسی کارایی اختلاط علف‌کش پایریدیت با چند علف‌کش باریک برگ‌کش در کنترل علف‌های‌هرز نخود (cicer arietinum L.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1400

10.22067/ijpr.v12i1.73769

آرش مقصودی؛ ابراهیم ایزدی دربندی؛ احمد نظامی


3. اثرات دگر آسیبی توق (.Xanthium strumarium L) بر جوانه زنی و رشد گیاهچه‏ای ماش (Vigna radiata L. Wilczek)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1400

10.22067/ijpr.v12i1.86650

سعید سعیدی پور


4. تأثیر پرایمینگ و دما بر خصوصیات سبز‌شدن و استقرار گیاهچه دو ژنوتیپ عدس (Lens culinaris Medic.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1400

10.22067/ijpr.v13i1.83891

سید جلال آذری؛ مهدی پارسا؛ احمد نظامی؛ رضا توکل افشاری؛ جعفر نباتی


6. ارزیابی میزان خسارت تریپس پیاز Thrips tabaci روی پنج رقم و یک لاین لوبیا چیتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1400

10.22067/ijpr.v12i1.84584

صدیقه اشتری


7. بررسی اثر استفاده از دیاتومیت بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود (Cicer.arietinum L.) تحت رژیم های مختلف آبیاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1400

10.22067/ijpr.v12i2.81506

غلامرضا زمانی؛ داوود قطبی نژاد؛ محمد حسن سیاری؛ زهره نبی پور


8. تأثیر رسوب ریزگردها و شدت نور بر عملکرد و برخی خصوصیات آگروفیزیولوژیکی نخود (Cicer arietinum L.) در شرایط دیم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1400

10.22067/ijpr.v12i2.86464

محمداقبال قبادی؛ سیامک رنجبر؛ مختار قبادی


9. ارزیابی اگروموفولوژیکی ژرم پلاسم لوبیا چشم بلبلی مناطق گرم و خشک ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1400

10.22067/ijpr.2020.29715.0

بهنام بخشی؛ معصومه پوراسماعیل؛ محمد کشتگر خواجه داد


10. تاثیر همزیستی میکوریزای آرباسکولار و شِبه میکوریزای داخلی بر عملکرد دانه و برخی خصوصیات فیزیولوژیک ژنوتیپ‌های نخود (Cicer arietinum L.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1400

10.22067/ijpr.2021.29662.0

محمد جواد ارشدی؛ مهدی پارسا؛ امیر لکزیان؛ محمد کافی


11. تحلیل عوامل محدود‌‌‌‌کننده عملکرد نخود فرنگی (L. Pisum sativum) در شرایط مدیترانه‌ای (مطالعه موردی: گنبدکاووس)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1399

10.22067/ijpr.2021.29533.0

بهرام کمالی؛ علی راحمی کاریزکی؛ عباس بیابانی؛ مهدی ملاشاهی