کلیدواژه‌ها = تجزیه خوشه‌ای
تنوع ژنتیکی و روابط بین برخی صفات زراعی ژنوتیپ‌های نخود (Cicer arietinum L.) تحت شرایط بدون تنش و تنش خشکی انتهای فصل

دوره 8، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 83-96

10.22067/ijpr.v8i1.48717

مریم رضایی نیا؛ محمدرضا بی همتا؛ سیدعلی پیغمبری؛ علیرضا عباسی؛ فاطمه قراجه داغی


ارزیابی تنوع ژنتیکی و وراثت پذیری صفات کمّی در ژنوتیپ های نخودتیپ کابلی در شرایط دیم

دوره 7، شماره 1، مهر 1395، صفحه 121-134

10.22067/ijpr.v7i1.42090

حدیث حسنی؛ داریوش نباتی احمدی؛ پیام پزشکپور؛ کریم سرخه