نویسنده = �������� �������������� ������������
مطالعه تغییرات بیان ژن CAT و فعالیت آنزیم کاتالاز در ارقام عدس (Lens culinaris Medik) تحت تنش خشکی

دوره 11، شماره 1، مرداد 1399، صفحه 100-111

10.22067/ijpr.v11i1.73034

منیژه رحیمی؛ مهرآنا کوهی دهکردی؛ عبدالرزاق دانش شهرکی