نویسنده = ������������ ������������
برآورد هزینة اقتصادی انتشار گازهای گلخانه‌ای حبوبات در ایران

دوره 7، شماره 2، بهمن 1395، صفحه 59-77

10.22067/ijpr.v7i2.43480

محمد قربانی؛ محسن جمالی پور؛ علیرضا کوچکی؛ ناصر شاهنوشی