نمایه نویسندگان

ا

 • احیایی، حمیدرضا اثر محلول‌پاشی متانول و دور آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم نخود (Cicer arietinum L) [دوره 1، شماره 2، 1389]
 • اصغرزاده، احمد تأثیر تلقیح مزوریزوبیوم و مصرف کود بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود دیم [دوره 1، شماره 1، 1389]
 • امیری، khadije مقایسه علف‌کش‌های شیمیایی مختلف در کنترل علف‌های‌هرز پهن‌برگ زراعت لوبیا [دوره 1، شماره 2، 1389]
 • امیری ده‌احمدی، امیری ده‌احمدی تأثیر تنش خشکی در مراحل مختلف رشدی بر شاخص‌های رشد نخود (Cicer arietinum L.) در شرایط گلخانه [دوره 1، شماره 2، 1389]
 • اولیایی، hamid reza تأثیر تراکم بوته بر عملکرد سه رقم لوبیاچیتی (Phaseolus vulgaris)در شرایط آب و هوایی یاسوج [دوره 1، شماره 1، 1389]

ب

 • باقری، abdol reza بررسی نقش احتمالی ژن فسفوانول پیروات کربوکسی کیناز در میزان پروتئین دانه در برخی از ژنوتیپ های نخود (Cicer arietinum. L) [دوره 1، شماره 1، 1389]
 • باقری، abdol reza مهندسی ژنتیک نخود(Cicer arietinum L.)برای افزایش مقاومت به آفت پیله خوار (Helicoverpa armigera) [دوره 1، شماره 1، 1389]
 • باقری، Abdol reza ارزیابی خصوصیات مورفولوژیکی ریشه نخود (Cicer arietinum L.) در واکنش به تنش خشکی [دوره 1، شماره 2، 1389]
 • باقری، باقری ارزیابی امکان کاشت پاییزه ژنوتیپ‌های عدس متحمل به سرما در شرایط آبیاری تکمیلی [دوره 1، شماره 2، 1389]
 • باقری، رضا ارزیابی صفات فنولوژیک، مورفولوژیک و عملکردی بخشی از مجموعه ژرم پلاسم نخود بانک بذر دانشگاه فردوسی مشهدالف: نخود های تیپ دسی [دوره 1، شماره 2، 1389]
 • بزازی، dariush ارزیابی کارآیی چند علف کش برای کنترل علف های هرز نخود(Cicer arietinum L.) [دوره 1، شماره 1، 1389]
 • بهرامی، ahmad reza بررسی نقش احتمالی ژن فسفوانول پیروات کربوکسی کیناز در میزان پروتئین دانه در برخی از ژنوتیپ های نخود (Cicer arietinum. L) [دوره 1، شماره 1، 1389]
 • بهروزی، بهروزی ارزیابی کارآیی علف‌کش ایمازتاپیر برای کنترل علف‌های‌‌‌هرز لوبیا (Phaseolus vulgaris L) [دوره 1، شماره 2، 1389]
 • بیطرف، بیطرف ضرایب همبستگی بین صفات و تجزیه علیت عملکرد دانه عدس تحت شرایط اقلیمی شهرکرد [دوره 1، شماره 1، 1389]
 • بیهقی، ماریا بررسی نقش احتمالی ژن فسفوانول پیروات کربوکسی کیناز در میزان پروتئین دانه در برخی از ژنوتیپ های نخود (Cicer arietinum. L) [دوره 1، شماره 1، 1389]
 • بی همتا، محمدرضا بررسی صفات مؤثر بر قابلیت پخت و درصد پروتئین در 15 ژنوتیپ لوبیای قرمز (Phaseolus vulgaris L.) [دوره 1، شماره 2، 1389]

پ

 • پارسا، M اثر محلول‌پاشی متانول و دور آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم نخود (Cicer arietinum L) [دوره 1، شماره 2، 1389]
 • پارسا، پارسا تأثیر تنش خشکی در مراحل مختلف رشدی بر شاخص‌های رشد نخود (Cicer arietinum L.) در شرایط گلخانه [دوره 1، شماره 2، 1389]
 • پُرسا، حسن ارزیابی صفات فنولوژیک، مورفولوژیک و عملکردی بخشی از مجموعه ژرم پلاسم نخود بانک بذر دانشگاه فردوسی مشهدالف: نخود های تیپ دسی [دوره 1، شماره 2، 1389]
 • پُرسا، حسن ارزیابی امکان کاشت پاییزه ژنوتیپ‌های عدس متحمل به سرما در شرایط آبیاری تکمیلی [دوره 1، شماره 2، 1389]
 • پهلوانی، mandana بررسی برخی خواص فیزیکی بذر و لپه نخود دسی واریته کاکا [دوره 1، شماره 1، 1389]
 • پورامیر، Farzin ارزیابی صفات فنولوژیک، مورفولوژیک و عملکردی بخشی از مجموعه ژرم پلاسم نخود بانک بذر دانشگاه فردوسی مشهدالف: نخود های تیپ دسی [دوره 1، شماره 2، 1389]

ث

 • ثابتی، peyman ارزیابی کارآیی چند علف کش برای کنترل علف های هرز نخود(Cicer arietinum L.) [دوره 1، شماره 1، 1389]

ج

 • جعفرزاده، naser ارزیابی کارآیی چند علف کش برای کنترل علف های هرز نخود(Cicer arietinum L.) [دوره 1، شماره 1، 1389]
 • جعفری، Asghar تأثیر روش‌های کاشت جوی پشته‌ای و کرتی بر دو رقم لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) [دوره 1، شماره 1، 1389]
 • جعفری، Fatemeh نقش پروفیل ریسک محصولات زراعی در طراحی الگوی بیمه ای (مطالعه ی موردی عدس دیم استان خراسان شمالی) [دوره 1، شماره 1، 1389]
 • جلالی جواران، جلالی جواران مهندسی ژنتیک نخود(Cicer arietinum L.)برای افزایش مقاومت به آفت پیله خوار (Helicoverpa armigera) [دوره 1، شماره 1، 1389]

ح

 • حمزه‌ئی، Reza بررسی اثر زمان کشت زمستانه و بهاره بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام نخود در شرایط دیم [دوره 1، شماره 2، 1389]
 • حیدری، داود تأثیر چند مایه‌تلقیح حاوی باکتری Rhizobium leguminosarum; bv. phaseoli بر جذب عناصر غذایی در سه رقم لوبیا [دوره 1، شماره 2، 1389]

خ

 • خدامباشی، mahmood ضرایب همبستگی بین صفات و تجزیه علیت عملکرد دانه عدس تحت شرایط اقلیمی شهرکرد [دوره 1، شماره 1، 1389]
 • خفاجی، neshat بررسی برخی خواص فیزیکی بذر و لپه نخود دسی واریته کاکا [دوره 1، شماره 1، 1389]
 • خمدی، Narges ارزیابی امکان کاشت پاییزه ژنوتیپ‌های عدس متحمل به سرما در شرایط آبیاری تکمیلی [دوره 1، شماره 2، 1389]

د

 • دری، حمیدرضا بررسی صفات مؤثر بر قابلیت پخت و درصد پروتئین در 15 ژنوتیپ لوبیای قرمز (Phaseolus vulgaris L.) [دوره 1، شماره 2، 1389]

ر

 • رضوی، رضوی بررسی برخی خواص فیزیکی بذر و لپه نخود دسی واریته کاکا [دوره 1، شماره 1، 1389]

ز

 • زائرزاده، الهام بررسی برخی خواص فیزیکی بذر و لپه نخود دسی واریته کاکا [دوره 1، شماره 1، 1389]
 • زعفرانیه، Mohsen ارزیابی امکان کاشت پاییزه ژنوتیپ‌های عدس متحمل به سرما در شرایط آبیاری تکمیلی [دوره 1، شماره 2، 1389]
 • زینالی خانقاه، Hasan بررسی اثر تراکم بوته و کود آغازگر نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود زراعی رقم کوروش(Cicer arietinum L. cv. Kourosh) در منطقه کرج [دوره 1، شماره 2، 1389]

س

 • سرپرست، رمضان تأثیر علف کش های مختلف بر کنترل علف های هرز نخود (Cicer arietinum L.) [دوره 1، شماره 1، 1389]
 • سلیمانی، رضا تأثیر تلقیح مزوریزوبیوم و مصرف کود بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود دیم [دوره 1، شماره 1، 1389]
 • سیابیدی، Mohamad mehdi بررسی تأثیر فواصل بین و روی ردیف کاشت بر شاخص‌های رشد ماش (Vigna radiata) [دوره 1، شماره 2، 1389]
 • سیادت، A بررسی تأثیر فواصل بین و روی ردیف کاشت بر شاخص‌های رشد ماش (Vigna radiata) [دوره 1، شماره 2، 1389]

ش

 • شهریاری، faraj alah بررسی نقش احتمالی ژن فسفوانول پیروات کربوکسی کیناز در میزان پروتئین دانه در برخی از ژنوتیپ های نخود (Cicer arietinum. L) [دوره 1، شماره 1، 1389]
 • شیخ، فاطمه تأثیر علف کش های مختلف بر کنترل علف های هرز نخود (Cicer arietinum L.) [دوره 1، شماره 1، 1389]
 • شیرانی‌راد، Amir Hossein تأثیر چند مایه‌تلقیح حاوی باکتری Rhizobium leguminosarum; bv. phaseoli بر جذب عناصر غذایی در سه رقم لوبیا [دوره 1، شماره 2، 1389]

ص

 • صیامی، Koorosh تأثیر روش‌های کاشت جوی پشته‌ای و کرتی بر دو رقم لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) [دوره 1، شماره 1، 1389]

ط

 • طباطبایی، طباطبایی ارزیابی کارآیی علف‌کش ایمازتاپیر برای کنترل علف‌های‌‌‌هرز لوبیا (Phaseolus vulgaris L) [دوره 1، شماره 2، 1389]

ع

ف

 • فتوحی، F بررسی تأثیر فواصل بین و روی ردیف کاشت بر شاخص‌های رشد ماش (Vigna radiata) [دوره 1، شماره 2، 1389]
 • فرامرزی، Ali تأثیر روش‌های کاشت جوی پشته‌ای و کرتی بر دو رقم لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) [دوره 1، شماره 1، 1389]
 • فرجی، فرجی مقایسه علف‌کش‌های شیمیایی مختلف در کنترل علف‌های‌هرز پهن‌برگ زراعت لوبیا [دوره 1، شماره 2، 1389]
 • فرجی، فرجی تأثیر تراکم بوته بر عملکرد سه رقم لوبیاچیتی (Phaseolus vulgaris)در شرایط آب و هوایی یاسوج [دوره 1، شماره 1، 1389]
 • فلاحی، فلاحی بررسی تأثیر فواصل بین و روی ردیف کاشت بر شاخص‌های رشد ماش (Vigna radiata) [دوره 1، شماره 2، 1389]

ق

 • قر بانی، محمد نقش پروفیل ریسک محصولات زراعی در طراحی الگوی بیمه ای (مطالعه ی موردی عدس دیم استان خراسان شمالی) [دوره 1، شماره 1، 1389]
 • قره‌یاضی، behzad مهندسی ژنتیک نخود(Cicer arietinum L.)برای افزایش مقاومت به آفت پیله خوار (Helicoverpa armigera) [دوره 1، شماره 1، 1389]
 • قلی زاده، sana تأثیر تراکم بوته بر عملکرد سه رقم لوبیاچیتی (Phaseolus vulgaris)در شرایط آب و هوایی یاسوج [دوره 1، شماره 1، 1389]

ک

 • کافی، کافی اثر محلول‌پاشی متانول و دور آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم نخود (Cicer arietinum L) [دوره 1، شماره 2، 1389]
 • کشفی، Seyed Mohamad Hasan بررسی اثر تراکم بوته و کود آغازگر نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود زراعی رقم کوروش(Cicer arietinum L. cv. Kourosh) در منطقه کرج [دوره 1، شماره 2، 1389]

گ

 • گنجعلی، A ارزیابی صفات فنولوژیک، مورفولوژیک و عملکردی بخشی از مجموعه ژرم پلاسم نخود بانک بذر دانشگاه فردوسی مشهدالف: نخود های تیپ دسی [دوره 1، شماره 2، 1389]
 • گنجعلی، A تأثیر تنش خشکی در مراحل مختلف رشدی بر شاخص‌های رشد نخود (Cicer arietinum L.) در شرایط گلخانه [دوره 1، شماره 2، 1389]
 • گنجعلی، علی ارزیابی خصوصیات مورفولوژیکی ریشه نخود (Cicer arietinum L.) در واکنش به تنش خشکی [دوره 1، شماره 2، 1389]

م

 • مؤمنی، S ارزیابی صفات فنولوژیک، مورفولوژیک و عملکردی بخشی از مجموعه ژرم پلاسم نخود بانک بذر دانشگاه فردوسی مشهدالف: نخود های تیپ دسی [دوره 1، شماره 2، 1389]
 • مجنون حسینی، ناصر بررسی اثر تراکم بوته و کود آغازگر نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود زراعی رقم کوروش(Cicer arietinum L. cv. Kourosh) در منطقه کرج [دوره 1، شماره 2، 1389]
 • مجنون حسینی، ناصر بررسی اثر زمان کشت زمستانه و بهاره بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام نخود در شرایط دیم [دوره 1، شماره 2، 1389]
 • محمد‌رضا، mohamadreza ارزیابی کارآیی علف‌کش ایمازتاپیر برای کنترل علف‌های‌‌‌هرز لوبیا (Phaseolus vulgaris L) [دوره 1، شماره 2، 1389]
 • محمدی، محمدی بررسی صفات مؤثر بر قابلیت پخت و درصد پروتئین در 15 ژنوتیپ لوبیای قرمز (Phaseolus vulgaris L.) [دوره 1، شماره 2، 1389]
 • مشتاقی، مشتاقی مهندسی ژنتیک نخود(Cicer arietinum L.)برای افزایش مقاومت به آفت پیله خوار (Helicoverpa armigera) [دوره 1، شماره 1، 1389]
 • مهرپویان، مهدی تأثیر چند مایه‌تلقیح حاوی باکتری Rhizobium leguminosarum; bv. phaseoli بر جذب عناصر غذایی در سه رقم لوبیا [دوره 1، شماره 2، 1389]
 • مهرپویان، مهدی تأثیر روش‌های کاشت جوی پشته‌ای و کرتی بر دو رقم لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) [دوره 1، شماره 1، 1389]
 • موسوی، سیدکریم ارزیابی کارآیی علف‌کش ایمازتاپیر برای کنترل علف‌های‌‌‌هرز لوبیا (Phaseolus vulgaris L) [دوره 1، شماره 2، 1389]
 • موسوی، سیدکریم کنترل شیمیایی علف‌های‌هرز کشت زمستانه نخود (Cicer aretinum L.) در استان لرستان [دوره 1، شماره 2، 1389]
 • موسوی، موسوی ارزیابی کارآیی چند علف کش برای کنترل علف های هرز نخود(Cicer arietinum L.) [دوره 1، شماره 1، 1389]
 • میرزایی، Amir بررسی تأثیر فواصل بین و روی ردیف کاشت بر شاخص‌های رشد ماش (Vigna radiata) [دوره 1، شماره 2، 1389]
 • میرهادی، Mohamad javad تأثیر چند مایه‌تلقیح حاوی باکتری Rhizobium leguminosarum; bv. phaseoli بر جذب عناصر غذایی در سه رقم لوبیا [دوره 1، شماره 2، 1389]

ن

 • ناظر کاخکی، ناظر کاخکی ارزیابی کارآیی علف‌کش ایمازتاپیر برای کنترل علف‌های‌‌‌هرز لوبیا (Phaseolus vulgaris L) [دوره 1، شماره 2، 1389]
 • نصیری محلاتی، نصیری محلاتی اثر محلول‌پاشی متانول و دور آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم نخود (Cicer arietinum L) [دوره 1، شماره 2، 1389]
 • نظامی، احمد ارزیابی صفات فنولوژیک، مورفولوژیک و عملکردی بخشی از مجموعه ژرم پلاسم نخود بانک بذر دانشگاه فردوسی مشهدالف: نخود های تیپ دسی [دوره 1، شماره 2، 1389]
 • نظامی، احمد ارزیابی امکان کاشت پاییزه ژنوتیپ‌های عدس متحمل به سرما در شرایط آبیاری تکمیلی [دوره 1، شماره 2، 1389]
 • نظامی، احمد تأثیر تنش خشکی در مراحل مختلف رشدی بر شاخص‌های رشد نخود (Cicer arietinum L.) در شرایط گلخانه [دوره 1، شماره 2، 1389]
 • نظامی، احمد بررسی نقش احتمالی ژن فسفوانول پیروات کربوکسی کیناز در میزان پروتئین دانه در برخی از ژنوتیپ های نخود (Cicer arietinum. L) [دوره 1، شماره 1، 1389]
 • نورمحمدی، جواد تأثیر چند مایه‌تلقیح حاوی باکتری Rhizobium leguminosarum; bv. phaseoli بر جذب عناصر غذایی در سه رقم لوبیا [دوره 1، شماره 2، 1389]

ه

 • هوشمند، sadolah ضرایب همبستگی بین صفات و تجزیه علیت عملکرد دانه عدس تحت شرایط اقلیمی شهرکرد [دوره 1، شماره 1، 1389]
 • هیگینز، T.J مهندسی ژنتیک نخود(Cicer arietinum L.)برای افزایش مقاومت به آفت پیله خوار (Helicoverpa armigera) [دوره 1، شماره 1، 1389]