کلیدواژه‌ها = سطح برگ
پارامتریابی و ارزیابی مدل SSM_iCrop2 برای شبیه‌سازی رشد و عملکرد لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) در ایران

دوره 13، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 37-54

10.22067/ijpr.v13i1.2103-1004

سمانه محمدی؛ ابراهیم زینلی؛ افشین سلطانی؛ بنیامین ترابی


بررسی اثر تنش شوری بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود (Cicer arietinum L.) رقم آزاد

دوره 9، شماره 1، دی 1397، صفحه 57-68

10.22067/ijpr.v9i1.53816

غلامرضا دره کی؛ غلامرضا زمانی؛ محمدحسن سیاری


تخمین سطح برگ سبز با استفاده از روابط آن با سایر صفات رویشی در دو رقم باقلای برکت و فرانسه

دوره 9، شماره 2، خرداد 1397، صفحه 66-80

10.22067/ijpr.v9i2.58498

محمد خادم پیر؛ محمدکاظم اسلامی؛ ابراهیم زینلی؛ افشین سلطانی


اثر تاریخ کاشت و سطوح کود فسفر بر ویژگی‌های مورفولوژیک و عملکرد باقلا (Vicia faba L.)

دوره 7، شماره 2، بهمن 1395، صفحه 45-58

10.22067/ijpr.v7i2.43382

سعیده عالیپور؛ محمدرضا مرادی تلاوت؛ سید عطااله سیادت؛ سید هاشم موسوی؛ عزیز کرملا چعب