نویسنده = ���������������� ���������������� ��������
تأثیر بذرمال و محلول‌پاشی اسیدهای آمینه مختلف روی عملکرد و اجزای عملکرد عدس (Lens culinaris Medik.) در کشت دیرهنگام

دوره 12، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 88-99

10.22067/ijpr.v12i1.83900

علی حیدرزاده؛ سید علی محمد مدرس ثانوی؛ حسین ابراهیمی اسبورزی