نویسنده = ������������ ��������������
پارامتریابی و ارزیابی مدل SSM_iCrop2 برای شبیه‌سازی رشد و عملکرد لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) در ایران

دوره 13، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 37-54

10.22067/ijpr.v13i1.2103-1004

سمانه محمدی؛ ابراهیم زینلی؛ افشین سلطانی؛ بنیامین ترابی


اثر تلقیح با باکتری‌های محرک رشد، مایکوریزا و مقادیر فسفر بر عملکرد و اجزای عملکرد ماش (Vigna radiata L.)

دوره 11، شماره 1، مرداد 1399، صفحه 134-151

10.22067/ijpr.v11i1.73888

فهیمه رضاپوریان قهفرخی؛ سرالله گالشی؛ ابراهیم زینلی؛ بنیامین ترابی