نویسنده = ���������� �������������� ��������
بررسی روند تغییرات عوامل فلورسانس کلروفیل در طی تنش یخ‌زدگی در دو توده باقلا (Vicia faba L.)

دوره 9، شماره 2، خرداد 1397، صفحه 139-150

10.22067/ijpr.v9i2.59524

جعفر نباتی؛ احمد نظامی؛ علیرضا حسن فرد؛ ژاله حقیقت شیشوان