نویسنده = �������������� ����������������
تخمین سطح برگ سبز با استفاده از روابط آن با سایر صفات رویشی در دو رقم باقلای برکت و فرانسه

دوره 9، شماره 2، خرداد 1397، صفحه 66-80

10.22067/ijpr.v9i2.58498

محمد خادم پیر؛ محمدکاظم اسلامی؛ ابراهیم زینلی؛ افشین سلطانی