نویسنده = ���������������� ������������ ����������
بررسی اثر تراکم کاشت و میزان مصرف کود دامی بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام لوبیای قرمز (Phaseolus vulgaris L.)

دوره 9، شماره 1، دی 1397، صفحه 12-28

10.22067/ijpr.v9i1.50242

قربانعلی اسدی؛ راحله احمدزاده قویدل؛ محمد تقی ناصری پور یزدی؛ رضا قربانی؛ سرور خرم دل