نویسنده = �������� �������������� ����������
بررسی بیوانفورماتیکی و جداسازی پروموتر بتافازئولین از لوبیا (Phaseolus vulgaris)

دوره 8، شماره 2، اردیبهشت 1396، صفحه 181-191

10.22067/ijpr.v8i2.50075

ادریس چوپانی؛ خدیجه باقری؛ بهرام ملکی زنجانی