نویسنده = �������������� ���������������� ��������
شناسایی ژنوتیپ‌های مناسب لوبیا در شرایط تنش کم‌آبی برای کاشت در منطقه آذربایجان

دوره 9، شماره 1، دی 1397، صفحه 192-203

10.22067/ijpr.v9i1.48258

حسن منیری‌فر؛ وحید رضازاده قوشقراء؛ حمیدرضا دری