نویسنده = ���������� ���������� ������������ ����������