نویسنده = عبدالرضا احمدی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی مدیریت تلفیقی علف‌های‌هرز مزارع نخود دیم (Cicer arietinum L.)

دوره 10، شماره 1، پاییز و زمستان 1398، صفحه 195-208

10.22067/ijpr.v10i1.61733

عبدالرضا احمدی؛ مژگان ویسی؛ منصور آقایی؛ سیدکریم موسوی


2. مطالعه فلور علف‌های‌هرز مزارع لوبیا (Phaseolus vulgaris) شهرستان ازنا

دوره 9، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 43-56

10.22067/ijpr.v9i1.50439

عبدالرضا احمدی؛ مجید رستمی


3. تأثیر مقدار بذر و مدیریت علف‌های‌هرز بر رشد، عملکرد و اجزای عملکرد گیاه زراعی ماش (Vigna radiate L.)

دوره 9، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 152-164

10.22067/ijpr.v9i1.58059

عبدالرضا احمدی؛ امیدعلی اکبرپور؛ مژگان بیزانوندی