نویسنده = ������������ ������
بررسی بیان موقت پروتئین نوترکیبCCL21 انسانی در گیاه نخود به روش آگرواینفیلتراسیون

دوره 10، شماره 1، مهر 1398، صفحه 91-102

10.22067/ijpr.v10i1.60228

ماریا بیهقی؛ حسن مرعشی؛ عبدالرضا باقری؛ مجتبی سنکیان؛ افسانه سادات فرساد


آزمون های زیستی و مولکولی گیاه نخود تراریخته (Cicer arietinum L.) مقاوم به آفت پیله خوار (Helicoverpa armigera Hub.)

دوره 5، شماره 1، آبان 1393، صفحه 129-138

10.22067/ijpr.v1393i1.46217

پرویز عبادی باباجان؛ نسرین مشتاقی؛ عبدالرضا باقری؛ حسن مرعشی؛ سعید ملک‌زاده شفارودی


بررسی الگوی بیان ژن های کیتیناز و بتا-1و3 گلوکاناز در گیاه نخود آلوده به بیماری برق‌زدگی

دوره 5، شماره 1، آبان 1393، صفحه 151-158

10.22067/ijpr.v1393i1.46255

رحیم افضل؛ سیدحسن مرعشی؛ نسرین مشتاقی؛ حمیدرضا کاووسی