نویسنده = ��������������� ������������ �������������������
گروهبندی تعدادی ژنوتیپ نخود کابلی با استفاده از روشهای آماری چندمتغیره

دوره 4، شماره 2، آبان 1392

10.22067/ijpr.v1392i2.41258

هادی‌محمد علی‌پور یامچی؛ محمدرضا بی‌همتا؛ سیدعلی پیغمبری؛ محمدرضا نقوی؛ ناصر مجنون‌حسینی