نویسنده = ���������� �������������������� ��������
تأثیر تنش شوری و هیدروپرایمینگ بر ویژگی‌هایجوانه‌زنی بذور ماش‌سبز (Vigna radiata (L.) Wilczek)

دوره 7، شماره 1، مهر 1395، صفحه 65-80

10.22067/ijpr.v7i1.37908

مجید قنبری؛ کامران منصورقناعی پاشاکی؛ صابر صفایی عبدالمناف؛ خدیجه عزیز علی آبادی