نویسنده = ������������������ ����������
بررسی برخی خواص فیزیکی بذر و لپه نخود دسی واریته کاکا

دوره 1، شماره 1، فروردین 1389

10.22067/ijpr.v1i1.6357

رضوی رضوی؛ الهام زائرزاده؛ neshat خفاجی؛ mandana پهلوانی