نویسنده = بهزاد قره یاضی
بهینه‌سازی انتقال ژن به عدس (Lens culinaris Medik.) با استفاده از آگروباکتریوم

دوره 8، شماره 2، اردیبهشت 1396، صفحه 84-95

10.22067/ijpr.v8i2.52960

فاطمه ذاکر تولایی؛ عبدالرضا باقری؛ بهزاد قره یاضی؛ کایران کمار شارما


انتقال ژن codAبه عدس ((Lens culinarisM. و تولید گیاهان تراریختهT1

دوره 7، شماره 2، بهمن 1395، صفحه 215-229

10.22067/ijpr.v7i2.53151

فاطمه ذاکر تولایی؛ بهزاد قره یاضی؛ عبدالرضا باقری؛ کایران کمار شارما


مهندسی ژنتیک نخود(Cicer arietinum L.)برای افزایش مقاومت به آفت پیله خوار (Helicoverpa armigera)

دوره 1، شماره 1، فروردین 1389

10.22067/ijpr.v1i1.6347

مشتاقی مشتاقی؛ abdol reza باقری؛ T.J هیگینز؛ جلالی جواران جلالی جواران؛ behzad قره‌یاضی