نویسنده = ���������� �������������� ���������� ������������
اثر محلول‌پاشی متانول و دور آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم نخود (Cicer arietinum L)

دوره 1، شماره 2، مرداد 1389

10.22067/ijpr.v1i2.9229

حمیدرضا احیایی؛ M پارسا؛ کافی کافی؛ نصیری محلاتی نصیری محلاتی