نویسنده = ���������� ������������������� ���������� �����������������
تأثیر تنش خشکی در مراحل مختلف رشدی بر شاخص‌های رشد نخود (Cicer arietinum L.) در شرایط گلخانه

دوره 1، شماره 2، مرداد 1389

10.22067/ijpr.v1i2.9244

امیری ده‌احمدی امیری ده‌احمدی؛ پارسا پارسا؛ احمد نظامی؛ A گنجعلی