پیمایش لیست عناوین

شماره عنوان نویسندگان
دوره 1 شماره 1 (1389) تأثیر روش‌های کاشت جوی پشته‌ای و کرتی بر دو رقم لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) مهرپویان مهرپویان , فرامرزی فرامرزی , جعفری جعفری , صیامی صیامی چکیده
دوره 1 شماره 1 (1389) تأثیر تلقیح مزوریزوبیوم و مصرف کود بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود دیم رضا سلیمانی , احمد اصغرزاده چکیده
دوره 2 شماره 1 (1390) بررسی عملکرد و برخی از خصوصیات زراعی ماشک (Vicia panonica) در کشت پاییزه الیاس نیستانی چکیده
دوره 2 شماره 1 (1390) تعیین مهم‌ترین صفات مؤثر بر عملکرد ماش (Vigna radiata L. Wilczek) با استفاده از روش‌های آماری چند متغیره در شرایط تنش خشکی و بدون تنش محمد ضابط , عبدالهادی حسین‌زاده چکیده
دوره 2 شماره 1 (1390) ارزیابی اثر متقابل ژنوتیپ و سال و تجزیه کلاستر عملکرد دانه در برخی لاین‌های باقلا (Vicia faba L.) رمضان سرپرست , فاطمه شیخ , حبیب‌الله سوقی چکیده
دوره 1 شماره 1 (1389) ضرایب همبستگی بین صفات و تجزیه علیت عملکرد دانه عدس تحت شرایط اقلیمی شهرکرد بیطرف بیطرف , خدامباشی خدامباشی , هوشمند هوشمند چکیده
دوره 1 شماره 1 (1389) تأثیر تراکم بوته بر عملکرد سه رقم لوبیاچیتی (Phaseolus vulgaris)در شرایط آب و هوایی یاسوج فرجی فرجی , قلی زاده قلی زاده , اولیایی اولیایی , عظیمی گندمانی عظیمی گندمانی چکیده
دوره 1 شماره 1 (1389) تأثیر علف کش های مختلف بر کنترل علف های هرز نخود (Cicer arietinum L.) سرپرست سرپرست , شیخ شیخ چکیده
دوره 1 شماره 1 (1389) ارزیابی کارآیی چند علف کش برای کنترل علف های هرز نخود(Cicer arietinum L.) موسوی موسوی , ثابتی ثابتی , جعفرزاده جعفرزاده , بزازی بزازی چکیده
دوره 1 شماره 2 (1389) تأثیر چند مایه‌تلقیح حاوی باکتری Rhizobium leguminosarum; bv. phaseoli بر جذب عناصر غذایی در سه رقم لوبیا مهرپویان مهرپویان , نورمحمدی نورمحمدی , میرهادی میرهادی , حیدری شریف‌آباد حیدری شریف‌آباد , شیرانی‌راد شیرانی‌راد چکیده
دوره 1 شماره 2 (1389) بررسی اثر تراکم بوته و کود آغازگر نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود زراعی رقم کوروش(Cicer arietinum L. cv. Kourosh) در منطقه کرج كشفی كشفی , مجنون‌حسینی مجنون‌حسینی , زینالی خانقاه زینالی خانقاه چکیده
دوره 1 شماره 2 (1389) ارزیابی صفات فنولوژیک، مورفولوژیک و عملکردی بخشی از مجموعه ژرم پلاسم نخود بانک بذر دانشگاه فردوسی مشهدالف: نخود های تیپ دسی نظامی نظامی , پورامیر پورامیر , مؤمنی مؤمنی , پُرسا پُرسا , گنجعلی گنجعلی , باقری باقری چکیده
دوره 1 شماره 2 (1389) اثر محلول‌پاشی متانول و دور آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم نخود (Cicer arietinum L) احیایی احیایی , پارسا پارسا , كافی كافی , نصیری محلاتی نصیری محلاتی چکیده
دوره 1 شماره 2 (1389) ارزیابی امکان کاشت پاییزه ژنوتیپ‌های عدس متحمل به سرما در شرایط آبیاری تکمیلی نظامی نظامی , باقری باقری , پُرسا پُرسا , زعفرانیه زعفرانیه , خمدی خمدی چکیده
دوره 1 شماره 2 (1389) بررسی اثر زمان کشت زمستانه و بهاره بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام نخود در شرایط دیم مجنون حسینی مجنون حسینی , حمزه‌ئی حمزه‌ئی چکیده
دوره 1 شماره 2 (1389) تأثیر تنش خشکی در مراحل مختلف رشدی بر شاخص‌های رشد نخود (Cicer arietinum L.) در شرایط گلخانه امیری ده‌احمدی امیری ده‌احمدی , پارسا پارسا , نظامی نظامی , گنجعلی گنجعلی چکیده
دوره 1 شماره 2 (1389) بررسی تأثیر فواصل بین و روی ردیف کاشت بر شاخص‌های رشد ماش (Vigna radiata) فلاحی فلاحی , میرزایی میرزایی , سیابیدی سیابیدی , سیادت سیادت , فتوحی فتوحی چکیده
دوره 1 شماره 2 (1389) ارزیابی خصوصیات مورفولوژیکی ریشه نخود (Cicer arietinum L.) در واکنش به تنش خشکی گنجعلی گنجعلی , باقری باقری چکیده
دوره 1 شماره 2 (1389) ارزیابی کارآیی علف‌کش ایمازتاپیر برای کنترل علف‌های‌‌‌هرز لوبیا (Phaseolus vulgaris L) موسوی موسوی , ناظر كاخكی ناظر كاخكی , محمد‌رضا محمد‌رضا , طباطبایی طباطبایی , بهروزی بهروزی چکیده
دوره 1 شماره 2 (1389) مقایسه علف‌کش‌های شیمیایی مختلف در کنترل علف‌های‌هرز پهن‌برگ زراعت لوبیا فرجی فرجی , امیری امیری چکیده
دوره 1 شماره 2 (1389) کنترل شیمیایی علف‌های‌هرز کشت زمستانه نخود (Cicer aretinum L.) در استان لرستان موسوی موسوی چکیده
دوره 1 شماره 2 (1389) بررسی صفات مؤثر بر قابلیت پخت و درصد پروتئین در 15 ژنوتیپ لوبیای قرمز (Phaseolus vulgaris L.) محمدی محمدی , بی‌همتا بی‌همتا , دُری دُری چکیده
دوره 2 شماره 1 (1390) ارزیابی و انتخاب لاین‌های جدید و پُرمحصول از توده‌های لوبیا قرمز (Phaseolus vulgaris L.) استان چهارمحال و بختیاری به روش گزینش انفرادی فرود صالحی , امیر هوشنگ جلالی , دلاور بهروزی چکیده
دوره 2 شماره 1 (1390) گزینش برای تحمل به خشکی در ژنوتیپهای نخود تیپ کابلی در منطقه نیشابور علی گنجعلی , سعید جوینی‌پور , حسن پُرسا چکیده
دوره 2 شماره 1 (1390) مطالعه خصوصیات ریشه و اندام‌های هوایی لاین‌های حساس و متحمل نخود زراعی (Cicer arietinum) در پاسخ به تنش رطوبتی ماندا صفوی , سعید ملك‌زاده شفارودی , علی گنجعلی , عبدالرضا باقری چکیده
دوره 2 شماره 1 (1390) تأثیر پرایمینگ سالیسلیک ‌اسید بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه لوبیا چشم‌بلبلی تحت تنش کم‌آبی در مرحله زایشی آرش پاک‌مهر , مهدی راستگو , فرید شكاری , جلال صبا , مریم وظایفی , اسماعیل زنگانی چکیده
دوره 2 شماره 1 (1390) تأثیر تاریخ کاشت و تداخل علف‌هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام با تیپ رشدی مختلف لوبیا قرمز (Phaseolus vulgaris L.) ملیحه قنبری مطلق , مهدی راستگو , مجید پور یوسف , جلال صبا , كامران افصحی چکیده
دوره 2 شماره 1 (1390) بررسی امکان برداشت مکانیزه لاین‌های لوبیا چیتی ایستاده با استفاده از کمباین كامران افصحی , محمد‌رضا مستوفی سركاری , فرید شكاری , مهدی راستگو چکیده
دوره 1 شماره 1 (1389) بررسی برخی خواص فیزیکی بذر و لپه نخود دسی واریته کاکا رضوی رضوی , زایرزاده زایرزاده , خفاجی خفاجی , پهلوانی پهلوانی چکیده
دوره 1 شماره 1 (1389) مهندسی ژنتیک نخود(Cicer arietinum L.)برای افزایش مقاومت به آفت پیله خوار (Helicoverpa armigera) مشتاقی مشتاقی , باقری باقری , هیگینز هیگینز , جلالی جواران جلالی جواران , قره‌یاضی قره‌یاضی چکیده
دوره 2 شماره 1 (1390) واکنش عملکرد و خصوصیات مورفوفیزیولوژیک ژنوتیپ‌های زودرس نخود (Cicer arietinum L.) به تنش خشکی علی گنجعلی , حسن پرسا , عبدالرضا باقری چکیده
دوره 1 شماره 1 (1389) نقش پروفیل ریسک محصولات زراعی در طراحی الگوی بیمه ای (مطالعه ی موردی عدس دیم استان خراسان شمالی) قربانی قربانی , جعفری جعفری چکیده
دوره 1 شماره 1 (1389) بررسی نقش احتمالی ژن فسفوانول پیروات کربوکسی کیناز در میزان پروتئین دانه در برخی از ژنوتیپ های نخود (Cicer arietinum. L) بیهقی بیهقی , باقری باقری , بهرامی بهرامی , شهریاری شهریاری , نظامی نظامی چکیده
سال 5 شماره 1 (1393) آزمون های زیستی و مولکولی گیاه نخود تراریخته (Cicer arietinum L.) مقاوم به آفت پیله خوار (Helicoverpa armigera Hub.) پرویز عبادی باباجان , نسرین مشتاقی , عبدالرضا باقری , حسن مرعشی , سعید ملک‌زاده شفارودی چکیده
سال 3 شماره 2 (1391) اثر آبیاری محدود و مقادیر کمپوست بر خصوصیات مورفولوژیک و عملکرد دو رقم زراعی نخود (‍Cicer arietinum) محمودرضا تدین , علی‌جعفر قربانی‌نژاد چکیده
سال 8 شماره 1 (۱۳۹6) اثر تاریخ کاشت و رقم بر تراکم و خسارت کرم‌های پیله‌خوار نخود Helicoverpa spp. (Lepidoptera: Noctuidae) در شرایط دیم عسگر جوزیان چکیده
سال 7 شماره 2 (۱۳۹5) اثر تاریخ کاشت و سطوح کود فسفر بر ویژگی‌های مورفولوژیک و عملکرد باقلا (Vicia faba L.) سعیده عالیپور , محمدرضا مرادی تلاوت , سید عطااله سیادت , سید هاشم موسوی , عزیز کرملا چعب چکیده
سال 5 شماره 1 (1393) اثر تاریخ کاشت، فاصله ردیف و مقادیر بذر بر عملکرد دانه و پروتئین گیاه باقلا (Vicia faba L.) در شهرستان رشت محمد ربیعی , مهرداد جیلانی چکیده
سال ۶ شماره 2 (۱۳۹۴) اثر تاریخ کاشت‌های دیرهنگام بر ویژگی‌های فیزیولوژیک ارقام باقلا در رامین خوزستان (Vicia faba L.) حدیث حسنوند , سید عطاءاله سیادت , محمدرضا مرادی‏ تلاوت , سیدهاشم ‏موسوی , عبدالحمید کرمی ‏نژاد چکیده
سال 7 شماره 2 (۱۳۹5) اثر تداخل علف‌های‌هرز، تاریخ کاشت و روش کاشت بر رشد، عملکرد و اجزای عملکرد لوبیاقرمز (Phaseolus vulgaris L.) محسن عدالت , مریم کمالی , سیدعبدالرضا کاظمینی , بهرام حیدری چکیده
دوره 2 شماره 2 (1390) اثر تراکم کاشت و تیپ رشدی بر عملکرد، اجزای عملکرد و جامعة علف‌های‌هرز لوبیاقرمز (Phaseolus vulgaris L.) مظفر اسحاقی , مهدی راستگو , مجید پوریوسف , رضا فتوت چکیده
سال ۶ شماره 2 (۱۳۹۴) اثر تغذیة روی بر برخی صفات فیزیولوژیک نخود (Cicer arietinum L.) در تنش کم‌آبی نادر دادخواه , علی عبادی , قاسم پرمون , عبدالقیوم قلی پوری , سدابه جهانبخش چکیده
سال 9 شماره 1 (1397) اثر تلقیح با سویه‌های باکتری ریزوبیوم و سطوح نیتروژن بر خصوصیات کمّی و کیفی و محتوی نیتروژن ارقام لوبیاسفید در شرایط آب‌وهوایی استان مرکزی مسعود دادیور , محمدعلی خودشناس , جواد قدبیک لو چکیده
سال 10 شماره 1 (۱۳۹8) اثر تنش خشکی بر برخی ویژگی¬های مورفولوژیک و فیزیولوژیک ارقام لوبیاچیتی (Phaseolus vulgaris L.) سمیه قلندری , محمد کافی , مرتضی گلدانی , علیرضا باقری چکیده
سال 8 شماره 1 (۱۳۹6) اثر حذف برگ بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود (Cicer arietinum L.) تحت تأثیر سطوح مختلف نیتروژن و رژیم‌های آبیاری زهره امینی , مهدی پارسا , مهدی نصیری محلاتی , محمد بنایان اول چکیده
سال 8 شماره 1 (۱۳۹6) اثر حذف مخزن بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود (Cicer arietinum var. ILC 482) تحت تأثیر سطوح نیتروژن و آبیاری زهره امینی , مهدی پارسا , مهدی نصیری محلاتی , محمد بنایان اول چکیده
سال 6 شماره 1 (1394) اثر سطوح آبیاری و محلول‌پاشی آهن و روی بر خصوصیات کمی و کیفی لوبیا قرمز (Phaseolous vulgaris L.) روح‌الله سعیدی ابواسحقی , علیرضا یدوی چکیده
سال 6 شماره 1 (1394) اثر سطوح آبیاری و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود (Cicer arietinum L.) در شرایط آب و هوایی مشهد سیدرضا امیری , مهدی پارسا , محمد بنایان , مهدی نصیری محلاتی , رضا دیهیم فرد چکیده
سال 7 شماره 2 (۱۳۹5) اثر سطوح اسید هیومیک بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا لیما (Phaseolus lunatus L.) در شرایط تنش خشکی صدیقه بهشتی , علی تدین , سیف اله فلاح چکیده
سال ۶ شماره 2 (۱۳۹۴) اثر سطوح بقایای آفتابگردان (Helianthus annuus L.) بر خصوصیات جمعیت علف‌های‌هرز و عملکرد و اجزای عملکرد نخود (Cicer arietinum L.) قدریه محمودی , قربانعلی اسدی , سرور خرمدل چکیده
دوره 2 شماره 2 (1390) اثر سطوح متفاوت آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد چهار رقم نخود (Cicer arietinum L.) در شرایط آب‌ و هوایی مشهد سلمان انجم شعاع , حمید معین‌راد , حسین ابراهیمی چکیده
سال 9 شماره 1 (1397) اثر سَرزنی بر عملکرد، اجزای عملکرد و صفات مؤثر بر پُرشدن دانه ارقام باقلا (Vicia faba L.) عارفه علی پور قاسم آباد سفلی , علی راحمی کاریزکی , علی نخ زری مقدم , عباس بیابانی , مهدی تراشی چکیده
سال 7 شماره 1 (۱۳۹5) اثر عمق کاشت و مالچ بر ظرفیت نگهداری رطوبت خاک درمراحل مختلف رشد نخود تحت شرایط دیم مسلم فطری , محمد اقبال قبادی , مختار قبادی , غلامرضا محمدی چکیده
سال 6 شماره 1 (1394) اثر فاصله کاشت و میزان بذر بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) در استان گیلان محمد ربیعی , مهرداد جیلانی چکیده
سال 7 شماره 1 (۱۳۹5) اثر فتوپریود بر جنین‌زایی ‌رویشی در اندام‌های مختلف نخود (Cicer arietinum L.) علی اکبر مظفری , کژال کمانگر چکیده
سال 3 شماره 2 (1391) اثر محلول پاشی اسید سالیسیلیک بر عملکرد و اجزای عملکرد و برخی از صفات فیزیولوژیک ارقام عدس تحت تنش شوری ( (Lens culinaris Medik راضیه کایدنظامی , حمیدرضا بلوچی , علیرضا یدوی چکیده
سال 9 شماره 1 (1397) اثر محلول‌پاشی اسید آسکوربیک و اسید سالیسیلیک بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی دو رقم نخود زراعی (Cicer arietinum L.) در شرایط تنش خشکی سیامک فرجام , عادل سي وسه مرده , حمداله کاظمی اربط , مهرداد یارنیا , اسعد رخزادی چکیده
سال 8 شماره 2 (۱۳۹6) اثر محلول‌پاشی نانو ذرات دی‌اُکسید تیتانیوم بر کلروفیل، عملکرد و اجزای عملکرد عدس (Lens culinaris Medik) حسین نوری , میلاد سلطانیه , پیام معاونی چکیده
سال 5 شماره 2 (1393) اثر محلول‌پاشی نانوکلات آهن و تلقیح با باکتری مزوریزوبیوم بر گره زایی ریشه، رشد و عملکرد نخود در شرایط دیم جواد حمزه ئی , سعید نجاری , فرشید صادقی , محسن سیدی چکیده
سال 10 شماره 1 (۱۳۹8) اثر مقادیر مختلف نیتروژن بر اجزای عملکرد، عملکرد و بهره¬وری نیتروژن دو رقم عدس دیم محمد بنایان , فاطمه یعقوبی , زهرا رشیدی , سیاوش برده جی چکیده
سال 8 شماره 2 (۱۳۹6) اثر مقادیر مختلف کاه‌ و ‌کلش گندم و کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد ماش (Vigna radiate) فاطمه خمدی , موسی مسکرباشی , پیمان حسیبی چکیده
سال 8 شماره 2 (۱۳۹6) اثر نسبت‌های جایگزینی کشت مخلوط ذرت شیرین (Zea mays L.) با ارقام لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) بر عملکرد و اجزای عملکرد قربانعلی اسدی , سرور خرم دل , روشنک شهریاری , فاطمه رنجبر , مهسا اقحوانی شجری چکیده
سال 10 شماره 1 (۱۳۹8) اثر همزیستی میکوریزا و آبیاری تکمیلی بر عملکرد و عناصر دانه و بقایای گیاهی نخود (Cicer arietinum) محمود مظلومی ممیندی , علیرضا پیرزاد , جلال جلیلیان چکیده
سال 5 شماره 2 (1393) اثر پرایمینگ بذر با سالیسیلیک اسید روی برخی صفات فتوسنتزی لوبیا چشم‌بلبلی تحت تنش کم‌آبی در مرحله گلدهی آرش پاک‌مهر , فرید شکاری , مهدی راستگو چکیده
سال 6 شماره 1 (1394) اثر پوشش بذر با زئولیت و پرایم با کلات آهن بر عملکرد پروتئین و دانه ارقام ماش (Vigna radiata L.) در شرایط اهواز محمود بهادر , علیرضا ابدالی مشهدی , سیدعطاءاله سیادت , قدرت‏ اله فتحی , امین لطفی جلال‏ آبادی چکیده
سال 7 شماره 2 (۱۳۹5) اثر کادمیوم بر تغییرات برخی اجزاء سیستم دفاع آنتی‌اُکسیدان آنزیمی و غیرآنزیمی در گیاهچه‌های عدس حمیدرضا کاوسی , فاطمه بارنده چکیده
سال 8 شماره 1 (۱۳۹6) اثر کم‌آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ‌هایلوبیاچیتی در شهرکرد هدایت اله کریم زاده , احمد نظامی , محمد کافی , محمودرضا تدین چکیده
سال 7 شماره 2 (۱۳۹5) اثرات روش‌های مختلف کم‌آبیاری بر خواص فیزیکی، مکانیکی و بیولوژیکی لوبیای قرمز ناصر گنجی خرم دل , عبداله ایمانمهر چکیده
سال 7 شماره 2 (۱۳۹5) اثرمحلول‌پاشی عناصر منگنز و روی بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه لوبیاقرمز (Phaseolus vulgaris L.)تحت شرایط خشکی مرتضی جمشیدی , عبدالرزاق دانش شهرکی , سید مجتبی هاشمی جزی چکیده
سال 9 شماره 1 (1397) ارزش¬ کالاها و خدمات حبوبات در نظام‎های زراعی ایران محمد قر بانی , عبدالرضا باقری چکیده
سال 10 شماره 1 (۱۳۹8) ارزیابی اثر تاریخ کاشت و تراکم بذر بر عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ‌های نخود در شرایط دیم مشهد علیرضا خداشناس , داود صادق زاده اهری , محمد دادمند , مهدی عباس زاده چکیده
سال 5 شماره 2 (1393) ارزیابی اثر سیلیسیم بر صفات فیزیولوژی، کیفی و کمّی لوبیا (Phaseolus vulgaris) در تنش شوری سارا پرنده , غلامرضا زمانی , محمدحسن سیاری , محمدقادر قادری چکیده
سال 7 شماره 1 (۱۳۹5) ارزیابی اثرات میدان مغناطیسی بر جوانه‌زنی بذر نخود (Cicer arietinum L.) قدریه محمودی , علی قنبری , مهدی راستگو , مصطفی قلی زاده , ایرج طهماسبی چکیده
سال 3 شماره 1 (1391) ارزیابی بخشی از مجموعة ژرم پلاسم نخود بانک بذر دانشگاه فردوسی مشهد قسمت دوم: نخود های تیپ کابلی احمد نظامی , فرزین پورامیر , صیاد مؤمنی , حسن پرسا , علی گنجعلی , عبدالرضا باقری چکیده
سال 10 شماره 1 (۱۳۹8) ارزیابی بودجه انرژی شدت‌های مختلف مصرف نهاده در ارقام مختلف لوبیا محمدرضا اصغری پور , حسن شهقلی , عیسی خمری , عادل غدیری چکیده
سال 7 شماره 2 (۱۳۹5) ارزیابی تأثیر محلول‌پاشی متانول بر برخی شاخص‌های مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی عدس (Lens culinaris Medik) تحت شرایط تنش کم‌آبی راهله احمدپور , نظام آرمند , سعید رضا حسین زاده , مهدی رژه چکیده
سال 5 شماره 1 (1393) ارزیابی تأثیر نوع رقم و زمان خیساندن و پخت بر ویژگی های بافت، جذب آب و میزان ترکیدگی لوبیاقرمز ایرانی لیلا مصفی , نفیسه زمیندار , مهدی عموحیدری چکیده
سال 9 شماره 1 (1397) ارزیابی تحمل برخی از ارقام نخود (L. Cicer arietinum) به کاربرد برخی از علف‌کشها ابراهیم ایزدی دربندی , الناز مولایی , احمد نظامی , حسن پرسا چکیده
سال 4 شماره 1 (1392) ارزیابی تحمل به سرما در کشت پاییزة نخود زراعی (Cicer arietinum L.) با استفاده از صفات فنولوژیک و مورفولوژیک در منطقة کردستان حیدر نادری , مجید شكرپور , علی اصغری , همایون كانونی , عزت الله اسفندیاری چکیده
سال 3 شماره 1 (1391) ارزیابی تنوع ژنتیکی و روابط بین صفات مورفولوژیک ژرم‌پلاسم‌های نخود کابلی و دسی محمد دشتكی , محمدرضا بی‌همتا , هادی محمدعلی پوریامچی چکیده
سال 7 شماره 1 (۱۳۹5) ارزیابی تنوع ژنتیکی و وراثت پذیری صفات کمّی در ژنوتیپ های نخودتیپ کابلی در شرایط دیم حدیث حسنی , داریوش نباتی احمدی , پیام پزشکپور , کریم سرخه چکیده
سال 8 شماره 1 (۱۳۹6) ارزیابی تنوع ژنتیکی و وراثت‌پذیری صفات مؤثر بر عملکرد نخود تحت شرایط دیم سید سعید موسوی , محمد رضا عبداللهی , فرزاد کیان ارثی , داود احمدی دهرشید چکیده
سال 10 شماره 1 (۱۳۹8) ارزیابی تنوع ژنوتیپی برای صفات مورفولوژیکی و زراعی برخی ژنوتیپ های نخود (Cicer arietinum) سهیلا افکار , پیام پزشکپور چکیده
سال 3 شماره 2 (1391) ارزیابی حساسیت برخی حبوبات و گیاهان زراعی به بقایای شبیه‌سازی‌شدة علف‌کش متری‌بیوزین در خاک سیده‌ فاطمه فخرراد , ابراهیم ایزدی دربندی , محمدحسن راشد محصل , محمد حسن‌زاده خیاط چکیده
سال 5 شماره 2 (1393) ارزیابی خواص فیزیکوشیمیایی و ممانعت‌کنندگی فیلم خوراکی بر پایة ایزولة پروتئین خلر (Lathyrus sativus) با استفاده از روش سطح پاسخ امین حسین‌زاده , الناز میلانی , امیرحسین الهامی‌راد , محمدحسین حداد خداپرست چکیده
سال 7 شماره 1 (۱۳۹5) ارزیابی زراعی ژنوتیپ‌های نخود (Cicer arietinum L.) متحمل به سرما در شرایط کاشت پاییزه در مشهد حسن پُرسا , احمد نظامی , عبدالرضا باقری , سمانه نجیب‌نیا چکیده
سال 3 شماره 1 (1391) ارزیابی عکس‌العمل ژنوتیپ‌های نخود به سطوح کم‌آبیاری در مراحل مختلف رشد با استفاده از شاخص‌های تحمل تنش علیرضا عیوضی , حسن تقی‌خانی , شهرام شیر علیزاده , محمد رضائی , سید حیدر موسوی انزابی چکیده
سال 8 شماره 2 (۱۳۹6) ارزیابی و شناسایی ژنوتیپ‌های لوبیاچیتی (Phaseolus vulgaris L.) مناسب جهت کشت در بوم‌نظام‌های کم‌نهاده با استفاده از شاخص‌های تحمل به تنش عادل غدیری , پرویز رضوانی مقدم , عبدالرضا باقری , رضا قربانی , علیرضا بهشتی چکیده
سال 3 شماره 1 (1391) ارزیابی ویژگی‌های فنولوژیک و مورفولوژیک ژنوتیپ‌های نخود (Cicer arietinum L.) متحمل به سرما در شرایط کشت انتظاری دیم در مشهد حسین صداقت‌خواهی , مهدی پارسا , احمد نظامی , عبدالرضا باقری , حسن پرسا چکیده
سال 4 شماره 1 (1392) ارزیابی کاشت بقولات به‌عنوان گیاهان جایگزین در نظام زراعی آیش-گندم در استان خراسان شمالی احمد نظامی , عبدالرضا باقری , مرتضی عظیم زاده , علی اكبر محمودی , علی بزرگمهر چکیده
سال 9 شماره 2 (۱۳۹7) ارزیابی کمک آب زیرزمینی کم‌عمق در تأمین نیاز آبی دو رقم عدس (Lens culinaris L.) هوشنگ قمرنیا , آزاده خلدی رضاپی , مختار قبادی چکیده
سال 3 شماره 1 (1391) ارزیابی گزینش به تنش خشکی حاصل از پلی‌اتیلن‌گلیکول در محیط هیدروپونیک در دوازده ژنوتیپ نخود (Cicer arietinum L.) محمد زارع مهرجردی , عبدالرضا باقری , احمد رضا بهرامی , جعفر نباتی , علی معصومی چکیده
سال 6 شماره 1 (1394) استفاده از بستر دروغین و مقادیر کاهش‌یافته علف‌کش ایمازتاپیر در مدیریت علف‌های‌هرز لوبیا (.L Phaseolus vulgari) علیرضا یوسفی , محمدعلی پیری چکیده
سال 7 شماره 2 (۱۳۹5) انتقال ژن codAبه عدس ((Lens culinarisM. و تولید گیاهان تراریختهT1 فاطمه ذاکر تولایی , بهزاد قره یاضی , عبدالرضا باقری , کایران کمار شارما چکیده
دوره 2 شماره 2 (1390) برآورد درجه‌حرارت‌های کاردینال و زمان حرارتی مورد نیاز برای جوانه‌زنی و سبزشدن ژنوتیپ‌های نخود (Cicer arietinum L.) علی گنجعلی , مهدی پارسا , سیدرضا امیری دِه‌احمدی چکیده
سال 7 شماره 2 (۱۳۹5) برآورد هزینة اقتصادی انتشار گازهای گلخانه‌ای حبوبات در ایران محمد قربانی , محسن جمالی پور , علیرضا کوچکی , ناصر شاهنوشی چکیده
سال 8 شماره 1 (۱۳۹6) برآوردنیازآبیوضرایبگیاهییک‌جزئیودوجزئینخودرقمبیونیج(CicerarietinumL.) درشرایطلایسیمتریومقایسهبامدلSIMDualKc هوشنگ قمرنیا چکیده
سال 9 شماره 1 (1397) بررسي اثر تراكم کاشت و میزان مصرف كود دامي بر عملكرد و اجزاي عملكرد ارقام لوبياي قرمز (Phaseolus vulgaris L.) قربانعلی اسدی , راحله احمدزاده قویدل , محمد تقی ناصری پور یزدی , رضا قربانی , سرور خرم دل چکیده
سال 9 شماره 2 (۱۳۹7) بررسي خصوصیات مورفوفنولوژیک، شاخص‌های رشد و عملکرد ژنوتيپ‌هاي اُميدبخش متحمل به خشكي نخود (Cicer arietinum L.) در شرايط آبياري تكميلي در نيشابور حسن پُرسا , عبدالرضا باقری , علی گنجعلی , محمد عابد چکیده
سال 9 شماره 2 (۱۳۹7) بررسی اثر اختلاط علف‏کش‌ها بر عملکرد دانه ماش (Vigna radiate) و کنترل علف‌های‌هرز آن در شرایط آب و هوایی شمال خوزستان روزبه فرهودی , محسن حمزه چکیده
1 الی 100(از مجموع 235 مورد) 1 2 3 > >>