مرور بر اساس بیشترین مشاهده (محبوب ترین مقاله ها)

شماره عنوان تعداد مشاهده
سال 7 شماره 2 (۱۳۹5) اثر کادمیوم بر تغییرات برخی اجزاء سیستم دفاع آنتی‌اُکسیدان آنزیمی و غیرآنزیمی در گیاهچه‌های عدس
( حمیدرضا کاوسی ; فاطمه بارنده )
378 چکیده   PDF
دوره 1 شماره 2 (1389) ارزیابی کارآیی علف‌کش ایمازتاپیر برای کنترل علف‌های‌‌‌هرز لوبیا (Phaseolus vulgaris L)
( موسوی موسوی ; ناظر كاخكی ناظر كاخكی ; محمد‌رضا محمد‌رضا ; طباطبایی طباطبایی ; بهروزی بهروزی )
365 چکیده   PDF
سال ۶ شماره 2 (۱۳۹۴) تعیین ضرایب گیاهی و نیاز آبی عدس به روش بیلان آبی (مطالعه موردی: خرم‌آباد)
( مریم صارمی ; بهمن فرهادی ; عباس ملکی ; معصومه فراستی )
140 چکیده   PDF
سال 4 شماره 1 (1392) تنوع ژنوتیپی، فنوتیپی و بیماری‌زایی جدایه هایFusarium solani عامل پوسیدگی ریشه لوبیا در استان زنجان
( مریم خداقلی ; رقیه همتی ; بیتا ناصری ; علیرضا معرفت )
106 چکیده   PDF
دوره 2 شماره 1 (1390) ارزیابی اثر متقابل ژنوتیپ و سال و تجزیه کلاستر عملکرد دانه در برخی لاین‌های باقلا (Vicia faba L.)
( رمضان سرپرست ; فاطمه شیخ ; حبیب‌الله سوقی )
102 چکیده   PDF
سال 5 شماره 2 (1393) بررسی اثرات دورکنندگی اسانس گیاهان اسطوخودوس و آویشن شیرازی روی سوسک چهارنقطه ای حبوبات و ارتباط آن با ترکیبات تشکیل دهنده اسانس ها
( زهرا گلستانی کلات ; غلامحسین مروج ; مجید عزیزی ارانی )
99 چکیده   PDF
سال 5 شماره 2 (1393) ارزیابی اثر سیلیسیم بر صفات فیزیولوژی، کیفی و کمّی لوبیا (Phaseolus vulgaris) در تنش شوری
( سارا پرنده ; غلامرضا زمانی ; محمدحسن سیاری ; محمدقادر قادری )
92 چکیده   PDF
سال 3 شماره 2 (1391) بررسی صفات مورفولوژیک، میزان پرولین و فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان در ژنوتیپ‌های نخود (Cicer arietinum L.) در شرایط تنش خشکی
( پروانه ابریشم‌چی ; علی گنجعلی ; هصان ساكنی )
87 چکیده   PDF   PDF
دوره 1 شماره 2 (1389) تأثیر تنش خشکی در مراحل مختلف رشدی بر شاخص‌های رشد نخود (Cicer arietinum L.) در شرایط گلخانه
( امیری ده‌احمدی امیری ده‌احمدی ; پارسا پارسا ; نظامی نظامی ; گنجعلی گنجعلی )
86 چکیده   PDF
سال 7 شماره 2 (۱۳۹5) بررسی اثر سالیسیلیک‌اسید‌ و جیبرلین بر عملکرد و اجزای عملکرد ماش (Vigna radiata)
( مجتبی کیخا ; محسن نوری ; عباس کشته گر )
78 چکیده   PDF