مرور بر اساس بیشترین مشاهده (محبوب ترین مقاله ها)

شماره عنوان تعداد مشاهده
دوره 1 شماره 1 (1389) تأثیر علف کش های مختلف بر کنترل علف های هرز نخود (Cicer arietinum L.)
( سرپرست سرپرست ; شیخ شیخ )
3769 چکیده   PDF
دوره 1 شماره 2 (1389) ارزیابی کارآیی علف‌کش ایمازتاپیر برای کنترل علف‌های‌‌‌هرز لوبیا (Phaseolus vulgaris L)
( موسوی موسوی ; ناظر كاخكی ناظر كاخكی ; محمد‌رضا محمد‌رضا ; طباطبایی طباطبایی ; بهروزی بهروزی )
2895 چکیده   PDF
دوره 1 شماره 2 (1389) بررسی اثر زمان کشت زمستانه و بهاره بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام نخود در شرایط دیم
( مجنون حسینی مجنون حسینی ; حمزه‌ئی حمزه‌ئی )
2879 چکیده   PDF
سال 3 شماره 2 (1391) اثر محلول پاشی اسید سالیسیلیک بر عملکرد و اجزای عملکرد و برخی از صفات فیزیولوژیک ارقام عدس تحت تنش شوری ( (Lens culinaris Medik
( راضیه کایدنظامی ; حمیدرضا بلوچی ; علیرضا یدوی )
2381 چکیده   PDF   PDF
دوره 1 شماره 1 (1389) تأثیر روش‌های کاشت جوی پشته‌ای و کرتی بر دو رقم لوبیا (Phaseolus vulgaris L.)
( مهرپویان مهرپویان ; فرامرزی فرامرزی ; جعفری جعفری ; صیامی صیامی )
2166 چکیده   PDF
دوره 1 شماره 2 (1389) تأثیر تنش خشکی در مراحل مختلف رشدی بر شاخص‌های رشد نخود (Cicer arietinum L.) در شرایط گلخانه
( امیری ده‌احمدی امیری ده‌احمدی ; پارسا پارسا ; نظامی نظامی ; گنجعلی گنجعلی )
2165 چکیده   PDF
دوره 2 شماره 2 (1390) تأثیر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد، اجزای عملکرد و پروتئین دانة سه رقم نخود (Cicer arietinum L.) در شرایط دیم استان ایلام
( رحیم ناصری ; سیدعطاءالله سیادت ; عباس سلیمانی‌فرد ; رضا سلیمانی ; حمید خوش خبر )
1996 چکیده   PDF
سال 7 شماره 1 (۱۳۹5) بررسی صفات مهم مورفولوژیکی و عملکرد دانه عدس (Lens culinaris Medic) تحت سایه‌اندازی و بیوپرایمینگ
( فرشته دارابی ; علی حاتمی ; محمد جواد زارع ; رحیم ناصری )
1959 چکیده   PDF
دوره 1 شماره 2 (1389) تأثیر چند مایه‌تلقیح حاوی باکتری Rhizobium leguminosarum; bv. phaseoli بر جذب عناصر غذایی در سه رقم لوبیا
( مهرپویان مهرپویان ; نورمحمدی نورمحمدی ; میرهادی میرهادی ; حیدری شریف‌آباد حیدری شریف‌آباد ; شیرانی‌راد شیرانی‌راد )
1953 چکیده   PDF
دوره 1 شماره 2 (1389) بررسی تأثیر فواصل بین و روی ردیف کاشت بر شاخص‌های رشد ماش (Vigna radiata)
( فلاحی فلاحی ; میرزایی میرزایی ; سیابیدی سیابیدی ; سیادت سیادت ; فتوحی فتوحی )
1902 چکیده   PDF
1 الی 1(از مجموع 1 مورد)