فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

مقالات پژوهشی

مقالات پژوهشی

بررسی تحمل به شوری ریشه و شاخسارة یازده ژنوتیپ‌ نخود متحمل و حساس به خشکی در شرایط هیدروپونیک

محمد زارع مهرجردی; جعفر نباتی; علی معصومی; عبدالرضا باقری; محمد كافی