فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

مقالات پژوهشی

مقالات پژوهشی

تأثیر روش‌های کاشت جوی پشته‌ای و کرتی بر دو رقم لوبیا (Phaseolus vulgaris L.)

مهرپویان مهرپویان; فرامرزی فرامرزی; جعفری جعفری; صیامی صیامی

ارزیابی کارآیی چند علف کش برای کنترل علف های هرز نخود(Cicer arietinum L.)

موسوی موسوی; ثابتی ثابتی; جعفرزاده جعفرزاده; بزازی بزازی

تأثیر تراکم بوته بر عملکرد سه رقم لوبیاچیتی (Phaseolus vulgaris)در شرایط آب و هوایی یاسوج

فرجی فرجی; قلی زاده قلی زاده; اولیایی اولیایی; عظیمی گندمانی عظیمی گندمانی

مهندسی ژنتیک نخود(Cicer arietinum L.)برای افزایش مقاومت به آفت پیله خوار (Helicoverpa armigera)

مشتاقی مشتاقی; باقری باقری; هیگینز هیگینز; جلالی جواران جلالی جواران; قره‌یاضی قره‌یاضی

بررسی برخی خواص فیزیکی بذر و لپه نخود دسی واریته کاکا

رضوی رضوی; زایرزاده زایرزاده; خفاجی خفاجی; پهلوانی پهلوانی