مقالات پژوهشی

مقالات پژوهشی

تأثیر روش‌های کاشت جوی پشته‌ای و کرتی بر دو رقم لوبیا (Phaseolus vulgaris L.)

مهرپویان مهرپویان, فرامرزی فرامرزی, جعفری جعفری, صیامی صیامی
بازدید: 54

ارزیابی کارآیی چند علف کش برای کنترل علف های هرز نخود(Cicer arietinum L.)

موسوی موسوی, ثابتی ثابتی, جعفرزاده جعفرزاده, بزازی بزازی
بازدید: 102

تأثیر تراکم بوته بر عملکرد سه رقم لوبیاچیتی (Phaseolus vulgaris)در شرایط آب و هوایی یاسوج

فرجی فرجی, قلی زاده قلی زاده, اولیایی اولیایی, عظیمی گندمانی عظیمی گندمانی
بازدید: 28
بازدید: 26
بازدید: 26

مهندسی ژنتیک نخود(Cicer arietinum L.)برای افزایش مقاومت به آفت پیله خوار (Helicoverpa armigera)

مشتاقی مشتاقی, باقری باقری, هیگینز هیگینز, جلالی جواران جلالی جواران, قره‌یاضی قره‌یاضی
بازدید: 30

بررسی برخی خواص فیزیکی بذر و لپه نخود دسی واریته کاکا

رضوی رضوی, زایرزاده زایرزاده, خفاجی خفاجی, پهلوانی پهلوانی
بازدید: 66