فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

مقالات پژوهشی

مقالات پژوهشی

تأثیر چند مایه‌تلقیح حاوی باکتری Rhizobium leguminosarum; bv. phaseoli بر جذب عناصر غذایی در سه رقم لوبیا

مهرپویان مهرپویان; نورمحمدی نورمحمدی; میرهادی میرهادی; حیدری شریف‌آباد حیدری شریف‌آباد; شیرانی‌راد شیرانی‌راد

اثر محلول‌پاشی متانول و دور آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم نخود (Cicer arietinum L)

احیایی احیایی; پارسا پارسا; كافی كافی; نصیری محلاتی نصیری محلاتی

ارزیابی امکان کاشت پاییزه ژنوتیپ‌های عدس متحمل به سرما در شرایط آبیاری تکمیلی

نظامی نظامی; باقری باقری; پُرسا پُرسا; زعفرانیه زعفرانیه; خمدی خمدی

تأثیر تنش خشکی در مراحل مختلف رشدی بر شاخص‌های رشد نخود (Cicer arietinum L.) در شرایط گلخانه

امیری ده‌احمدی امیری ده‌احمدی; پارسا پارسا; نظامی نظامی; گنجعلی گنجعلی

بررسی تأثیر فواصل بین و روی ردیف کاشت بر شاخص‌های رشد ماش (Vigna radiata)

فلاحی فلاحی; میرزایی میرزایی; سیابیدی سیابیدی; سیادت سیادت; فتوحی فتوحی

ارزیابی کارآیی علف‌کش ایمازتاپیر برای کنترل علف‌های‌‌‌هرز لوبیا (Phaseolus vulgaris L)

موسوی موسوی; ناظر كاخكی ناظر كاخكی; محمد‌رضا محمد‌رضا; طباطبایی طباطبایی; بهروزی بهروزی