مقالات پژوهشی

مقالات پژوهشی

تأثیر چند مایه‌تلقیح حاوی باکتری Rhizobium leguminosarum; bv. phaseoli بر جذب عناصر غذایی در سه رقم لوبیا

مهرپویان مهرپویان, نورمحمدی نورمحمدی, میرهادی میرهادی, حیدری شریف‌آباد حیدری شریف‌آباد, شیرانی‌راد شیرانی‌راد
بازدید: 27
بازدید: 37

اثر محلول‌پاشی متانول و دور آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم نخود (Cicer arietinum L)

احیایی احیایی, پارسا پارسا, كافی كافی, نصیری محلاتی نصیری محلاتی
بازدید: 36

ارزیابی امکان کاشت پاییزه ژنوتیپ‌های عدس متحمل به سرما در شرایط آبیاری تکمیلی

نظامی نظامی, باقری باقری, پُرسا پُرسا, زعفرانیه زعفرانیه, خمدی خمدی
بازدید: 239

تأثیر تنش خشکی در مراحل مختلف رشدی بر شاخص‌های رشد نخود (Cicer arietinum L.) در شرایط گلخانه

امیری ده‌احمدی امیری ده‌احمدی, پارسا پارسا, نظامی نظامی, گنجعلی گنجعلی
بازدید: 74

بررسی تأثیر فواصل بین و روی ردیف کاشت بر شاخص‌های رشد ماش (Vigna radiata)

فلاحی فلاحی, میرزایی میرزایی, سیابیدی سیابیدی, سیادت سیادت, فتوحی فتوحی
بازدید: 36

ارزیابی کارآیی علف‌کش ایمازتاپیر برای کنترل علف‌های‌‌‌هرز لوبیا (Phaseolus vulgaris L)

موسوی موسوی, ناظر كاخكی ناظر كاخكی, محمد‌رضا محمد‌رضا, طباطبایی طباطبایی, بهروزی بهروزی
بازدید: 670