فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

مقالات پژوهشی

مقالات پژوهشی

تنوع ژنتیکی و روابط بین برخی صفات زراعی ژنوتیپ‌های نخود (Cicer arietinum L.) تحت شرایط بدون تنش و تنش خشکی انتهای فصل

مریم رضایی نیا; محمدرضا بی همتا; سیدعلی پیغمبری; علیرضا عباسی; فاطمه قراجه داغی

اثر کم‌آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ‌هایلوبیاچیتی در شهرکرد

هدایت اله کریم زاده; احمد نظامی; محمد کافی; محمودرضا تدین

واکنش گیاه ماش (ژنوتیپ VC-1973A) به تاریخ کاشت، تراکم بوته و آبیاری در منطقه گرگان

جواد فدایی; ابوالفضل فرجی; محمد رضا داداشی; آسیه سیاهمرگویی

ارزیابی تنوع ژنتیکی و وراثت‌پذیری صفات مؤثر بر عملکرد نخود تحت شرایط دیم

سید سعید موسوی; محمد رضا عبداللهی; فرزاد کیان ارثی; داود احمدی دهرشید