فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

مقالات پژوهشی

مقالات پژوهشی

اثر تاریخ کاشت و سطوح کود فسفر بر ویژگی‌های مورفولوژیک و عملکرد باقلا (Vicia faba L.)

سعیده عالیپور; محمدرضا مرادی تلاوت; سید عطااله سیادت; سید هاشم موسوی; عزیز کرملا چعب

برآورد هزینة اقتصادی انتشار گازهای گلخانه‌ای حبوبات در ایران

محمد قربانی; محسن جمالی پور; علیرضا کوچکی; ناصر شاهنوشی

انتقال ژن codAبه عدس ((Lens culinarisM. و تولید گیاهان تراریختهT1

فاطمه ذاکر تولایی; بهزاد قره یاضی; عبدالرضا باقری; کایران کمار شارما