فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

مقالات پژوهشی

مقالات پژوهشی

ارزیابی اثرات میدان مغناطیسی بر جوانه‌زنی بذر نخود (Cicer arietinum L.)

قدریه محمودی; علی قنبری; مهدی راستگو; مصطفی قلی زاده; ایرج طهماسبی

تأثیر تنش شوری و هیدروپرایمینگ بر ویژگی‌هایجوانه‌زنی بذور ماش‌سبز (Vigna radiata (L.) Wilczek)

مجید قنبری; کامران منصورقناعی پاشاکی; صابر صفایی عبدالمناف; خدیجه عزیز علی آبادی