مقالات پژوهشی

مقالات پژوهشی

بررسی و خالص‌سازی توده‌های بومی لوبیاچیتی در استان زنجان

مسعود کامل شیخ‌رجه, سیدحسین ناظر کاخکی, سیده‌‌سودابه شبیری
بازدید: 23

گروهبندی تعدادی ژنوتیپ نخود کابلی با استفاده از روشهای آماری چندمتغیره

هادی‌محمد علی‌پور یامچی, محمدرضا بی‌همتا, سیدعلی پیغمبری, محمدرضا نقوی, ناصر مجنون‌حسینی
بازدید: 36

واکنش خصوصیات فنومورفولوژیک ارقام عدس (Lens culinaris Medik.) به آبیاری تکمیلی در شرایط مشهد

فریده‌سادات حسینی, احمد نظامی, مهدی پارسا, کمال حاج‌محمدنیا قالی‌باف
بازدید: 17
بازدید: 52
بازدید: 24