فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

مقالات پژوهشی

مقالات پژوهشی

بررسی و خالص‌سازی توده‌های بومی لوبیاچیتی در استان زنجان

مسعود کامل شیخ‌رجه; سیدحسین ناظر کاخکی; سیده‌‌سودابه شبیری

گروهبندی تعدادی ژنوتیپ نخود کابلی با استفاده از روشهای آماری چندمتغیره

هادی‌محمد علی‌پور یامچی; محمدرضا بی‌همتا; سیدعلی پیغمبری; محمدرضا نقوی; ناصر مجنون‌حسینی

واکنش خصوصیات فنومورفولوژیک ارقام عدس (Lens culinaris Medik.) به آبیاری تکمیلی در شرایط مشهد

فریده‌سادات حسینی; احمد نظامی; مهدی پارسا; کمال حاج‌محمدنیا قالی‌باف