مقالات پژوهشی

مقالات پژوهشی

گزینش برای تحمل به تنش خشکی انتهای فصل در ژنوتیپ‌های لوبیا چشم‌بلبلی (Vigna unguiculata L.)

مسلم فتحی, محمدرضا بی‌همتا, ناصر مجنون‌حسینی, علی‌اكبر شاه‌نجات بوشهری, هادی محمدعلی‌پوریامچی
بازدید: 26

تأثیر آنتاگونیستی جدایه های سودوموناس فلورسنت علیه قارچ Fusarium oxysporum f. sp. ciceris

زهرا ابراهیمی کاظم‌آباد, حمید روحانی, فاطمه جمالی, عصمت مهدیخانی‌مقدم
بازدید: 33

مطالعة اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد رقم اصلاح‌شدة نخود آرمان

رحیم بیات, سیدحسین صباغ‌پور, علی حاتمی, علی‌ اشرف مهرابی
بازدید: 36

ارزیابی حساسیت برخی حبوبات و گیاهان زراعی به بقایای شبیه‌سازی‌شدة علف‌کش متری‌بیوزین در خاک

سیده‌ فاطمه فخرراد, ابراهیم ایزدی دربندی, محمدحسن راشد محصل, محمد حسن‌زاده خیاط
بازدید: 56

تأثیر تاریخ و تراکم کاشت بر جمعیت و شدت خسارت کرم‌های پیله‌خوار نخود در استان لرستان

روشنك قربانی, سیدكریم موسوی, محسن غیاثوند, جواد كریم‌زاده اصفهانی
بازدید: 18