فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

مقالات پژوهشی

مقالات پژوهشی

گزینش برای تحمل به تنش خشکی انتهای فصل در ژنوتیپ‌های لوبیا چشم‌بلبلی (Vigna unguiculata L.)

مسلم فتحی; محمدرضا بی‌همتا; ناصر مجنون‌حسینی; علی‌اكبر شاه‌نجات بوشهری; هادی محمدعلی‌پوریامچی

تأثیر آنتاگونیستی جدایه های سودوموناس فلورسنت علیه قارچ Fusarium oxysporum f. sp. ciceris

زهرا ابراهیمی کاظم‌آباد; حمید روحانی; فاطمه جمالی; عصمت مهدیخانی‌مقدم

ارزیابی حساسیت برخی حبوبات و گیاهان زراعی به بقایای شبیه‌سازی‌شدة علف‌کش متری‌بیوزین در خاک

سیده‌ فاطمه فخرراد; ابراهیم ایزدی دربندی; محمدحسن راشد محصل; محمد حسن‌زاده خیاط

تأثیر تاریخ و تراکم کاشت بر جمعیت و شدت خسارت کرم‌های پیله‌خوار نخود در استان لرستان

روشنك قربانی; سیدكریم موسوی; محسن غیاثوند; جواد كریم‌زاده اصفهانی