اطلاعات نشریه

صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد - پژوهشکده علوم گیاهی
مدیر مسئول: دکتر محمد کافی
سردبیر: دکتر احمد نظامی
شاپا چاپی: ۲۰۰۸-۷۲۵X
تلفن: ۰۵۱-۳۸۸۰۴۸۱۹
ناشر: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
نوع نشریه: علمی-پژوهشی

ضریب تاثیر: میانگین ضریب تأثیر در سال1393: 0/07 (ISC)
قالب انتشار:

دانلود فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

مقالات پژوهشی

مقالات پژوهشی

بررسی تغییرات عملکرد و کیفیت بذر ماش در پاسخ به عوامل محیطی در تاریخ‏های مختلف کاشت

مرتضی گرزین; سیده سکینه حسینی; فرشید قادری فر; افشین سلطانی; یونس محمدنژاد

تأثیر ترکیبات مختلف بستر کاشت بر انباشتگی فلزات سنگین در لوبیاچیتی (Phaseolus vulgaris L.)

حمیدرضا بلوچی; فاطمه امینی; محسن موحدی دهنوی; محمود عطارزاده

بررسی تنوع ژنتيكي و روابط بين صفات زراعی در لاین‌های عدس

محمد حسن رحیمی; سعداله هوشمند; محمود خدامباشی; نرگس قاسمی سیانی

بررسی تأثیر کاربرد زئولیت و پتاسیم بر برخی از صفات و عملکرد نخود(Cicer arietinum L.) در مدیریت‌های مختلف آبیاری

سوده ملکی; علی نخ‌زری ‌مقدم; سید حسین صباغ‌پور; عباسعلی نوری‌نیا; حسین صبوری

نماتدهاي انگل گياهي مزارع لوبيا در استان مركزي

مریم حاتم آبادی فراهانی; زهرا تنها معافی