1.
پاک‌مهر آ, شکاری ف, راستگو م. اثر پرایمینگ بذر با سالیسیلیک اسید روی برخی صفات فتوسنتزی لوبیا چشم‌بلبلی تحت تنش کم‌آبی در مرحله گلدهی. IJPR [اینترنت]. 20می2015 [ارجاع شده 25آگوست2019];1393(2):19-0. Available from: https://ijpr.um.ac.ir/index.php/ijpr/article/view/46920