1.
محسنی محمدجانلوع, توبها, قلی پوریع, مصطفاییح. بررسی اثر مصرف پتاسیم بر جذب و تخصیص نیتروژن و پروتئین دانه در دو رقم عدس دیم. IJPR [اینترنت]. 20 آوریل 2013 [ارجاع شده 23 اکتبر 2019];1391(1). قابل دسترس در: https://ijpr.um.ac.ir/article/view/21031