محسنی محمدجانلوعلیرضا, توبهاحمد, قلی پوریعبدالقیوم, و مصطفاییحسین. “بررسی اثر مصرف پتاسیم بر جذب و تخصیص نیتروژن و پروتئین دانه در دو رقم عدس دیم”. پژوهش‌های حبوبات ایران 1391, no. 1 (آوریل 20, 2013). دسترسی اکتبر 23, 2019. https://ijpr.um.ac.ir/article/view/21031.