محسنی محمدجانلوع., توبها., قلی پوریع., و مصطفاییح. “بررسی اثر مصرف پتاسیم بر جذب و تخصیص نیتروژن و پروتئین دانه در دو رقم عدس دیم”. پژوهش‌های حبوبات ایران, ج 1391, ش 1, آوریل 2013, doi:10.22067/ijpr.v1391i1.21031.