[1]
پاک‌مهر آ., شکاری ف., و راستگو م., “اثر پرایمینگ بذر با سالیسیلیک اسید روی برخی صفات فتوسنتزی لوبیا چشم‌بلبلی تحت تنش کم‌آبی در مرحله گلدهی”, IJPR, ج 1393, ش 2, صص 19-30, می 2015.