[1]
محسنی محمدجانلوع., توبها., قلی پوریع., و مصطفاییح., “بررسی اثر مصرف پتاسیم بر جذب و تخصیص نیتروژن و پروتئین دانه در دو رقم عدس دیم”, IJPR, ج 1391, ش 1, آوریل 2013.