محسنی محمدجانلوع., توبها., قلی پوریع. و مصطفاییح. (2013) “بررسی اثر مصرف پتاسیم بر جذب و تخصیص نیتروژن و پروتئین دانه در دو رقم عدس دیم”, پژوهش‌های حبوبات ایران, 1391(1). doi: 10.22067/ijpr.v1391i1.21031.