محسنی محمدجانلوعلیرضا, توبهاحمد, قلی پوریعبدالقیوم, و مصطفاییحسین. 2013. “بررسی اثر مصرف پتاسیم بر جذب و تخصیص نیتروژن و پروتئین دانه در دو رقم عدس دیم”. پژوهش‌های حبوبات ایران 1391 (1). https://doi.org/10.22067/ijpr.v1391i1.21031.