پاک‌مهر آ.; شکاری ف.; راستگو م. اثر پرایمینگ بذر با سالیسیلیک اسید روی برخی صفات فتوسنتزی لوبیا چشم‌بلبلی تحت تنش کم‌آبی در مرحله گلدهی. پژوهش‌های حبوبات ایران, v. 1393, n. 2, p. 19-30, 20 maio 2015.