محسنی محمدجانلوع.; توبها.; قلی پوریع.; مصطفاییح. بررسی اثر مصرف پتاسیم بر جذب و تخصیص نیتروژن و پروتئین دانه در دو رقم عدس دیم. پژوهش‌های حبوبات ایران, v. 1391, n. 1, 20 آوریل 2013.