پاک‌مهر آ., شکاری ف., & راستگو م. (2015). اثر پرایمینگ بذر با سالیسیلیک اسید روی برخی صفات فتوسنتزی لوبیا چشم‌بلبلی تحت تنش کم‌آبی در مرحله گلدهی. پژوهش‌های حبوبات ایران, 1393(2), 19-30. https://doi.org/10.22067/ijpr.v1393i2.46920