محسنی محمدجانلوع., توبها., قلی پوریع., & مصطفاییح. (2013). بررسی اثر مصرف پتاسیم بر جذب و تخصیص نیتروژن و پروتئین دانه در دو رقم عدس دیم. پژوهش‌های حبوبات ایران, 1391(1). https://doi.org/10.22067/ijpr.v1391i1.21031