(1)
محسنی محمدجانلوع.; توبها.; قلی پوریع.; مصطفاییح. بررسی اثر مصرف پتاسیم بر جذب و تخصیص نیتروژن و پروتئین دانه در دو رقم عدس دیم. IJPR 2013, 1391.