[1]
پاک‌مهر آ., شکاری ف. و راستگو م. 2015. اثر پرایمینگ بذر با سالیسیلیک اسید روی برخی صفات فتوسنتزی لوبیا چشم‌بلبلی تحت تنش کم‌آبی در مرحله گلدهی. پژوهش‌های حبوبات ایران. 1393, 2 (می 2015), 19-30. DOI:https://doi.org/10.22067/ijpr.v1393i2.46920.