[1]
محسنی محمدجانلوع., توبها., قلی پوریع. و مصطفاییح. 2013. بررسی اثر مصرف پتاسیم بر جذب و تخصیص نیتروژن و پروتئین دانه در دو رقم عدس دیم. پژوهش‌های حبوبات ایران. 1391, 1 (آوریل 2013). DOI:https://doi.org/10.22067/ijpr.v1391i1.21031.